Mobilní fasádní studio společnosti Sto

Společnost Sto Slovensko, s.r.o., se sídlem Pribylinská 2 831 04 Bratislava – městská část Rača, IČO: 2020092107, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 130520/B, e-mail: info.sk@sto.com, internetová stránka: https://zateplitdom.sk jako provozovatel (dále jako Provozovatel“) považuje Vaše soukromí za důležité. Proto vytvořila zásady ochrany osobních údajů, ve kterých uvádí způsob shromažďování, používání, zveřejňování, přenášení a uchovávání Vašch osobních údajů.

K zasílání informací o vlastních produktech, službách, odborných publikací, vědeckých a nových poznatků, projektů, reklamních informací a komunikace provozovatele s dotčenou osobou (marketingové účely) je potřebný Váš souhlas s přijímáním těchto informací. V případě, že udělíte souhlas, společnost Sto Slovensko, s.r.o. při zasílání reklamy e-mailem využívá Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Účelem zpracování údajů je zasílání marketingových informací ve smyslu článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybě těchto údajů.  Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Jsou však nutné k přijímání marketingových informací a bez jejich poskytnutí uvedené informace neobdržíte. 

Osobní údaje se budou uchovávat 4 roky. Po uplynutí této doby budou zlikvidované. Získané osobní údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování.  

Společnost Sto Slovensko, s.r.o. neuvažuje o přenosu osobních údajů do třetí země ani mezinárodní organizace. Poskytnutí osobních údajů, stejně jako udělení souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné. Udělením souhlasu nejsou dotčena Vaše práva dotčené osoby. Na základě písemné žádosti nebo osobně ve společnosti Sto Slovensko, s.r.o. máte právo:

1. žádat o přístup ke svým osobním údajů a opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů;

2. odmítnout zpracování osobních údajů;

3. odmítnout přenositelnost osobních údajů;

4. podat návrh na zahájení konání na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu společnosti Sto Slovensko, s.r.o., se sídlem Pribylinská 2 831 04 Bratislava – městská část Rača, nebo e-mailem na adresu info.sk@sto.com.